مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور

مرجع سامان‌دهی به امور انفورماتیک کشور و مجری آیین‌نامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی

مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور