مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای

بزرگترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ناظر قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار

نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان